OBOHTest

Mastif Tybeta?ski

Mastif Tybeta?skimastif tybeta?ski szczeni?taTibetan Mastiff jest ras? psa nalezaca do typu górskiego. Wyhodowany w Tybecie, za glowne zadanie mia? zaganianie zwierz?t i stró?owanie. Dzisiaj to psy rozpoznawalne na ca?ym ?wiecie, hodowane zazwyczaj jako psy wystawowe, stró?e oraz towarzysze ?ycia. Na pewno psy tej rasy nale?? do bardzo przyjaznych, towarzyskich, a tak?e bardzo madrych. Mastif tybeta?ski to zwierze, który posiada ogromny temperament i ch?? dominacji. Posiadacze Do-Khyi Tibetan Mastiff Puppies mastifa tybeta?skiego mog? czu? si? w ich obecnosci bardzo bezpiecznie, poniewa? psy te s? nadwyraz czujne i uwa?ne, a tak?e troche nieufne w stosunku do obcych. Bardzo mocno przywi?zuj? si? do swoich w?a?cicieli i s? im w pe?ni oddani. Jakie cechy wygl?du posiada mastif tybeta?ski? S? to przede wszystkim ?redniej wielkosci, g??boko osadzone, brazowe oczy. Uszy opadaj?ce, kszta?tem przypominaj?ce serce. Ogon d?ugi, zarkr?cony, a szyja ze zwisaj?cym podgardlem. Odpowiednie wychowanie zwierzecia mo?e uczyni? go bardzo ?agodnym i spokojnym, bez oznak agresji. Aby to uczynic, nale?y dok?adnie pozna? jego natur? i charakter. Wszyscy, którzy pozyskaja pod swój dach jednego ze szczeniaków tej rasy, z pewno?ci? zyskaj? wspanialego, wiernego przyjaciela.